STATUT PRZEDSZKOLA w   Dubinie

 

                                                           § 1

1.      Nazwa Przedszkola         PRZEDSZKOLE

2.      Organ prowadzący       Gmina Jutrosin

3.   Siedzibą przedszkola jest budynek w Dubinie, nr 143

4.   Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu:     Przedszkole w Dubinie

 

 

                                                           § 2

 

1.Celem wychowania przedszkolnego jest :

   1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności

       intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

   2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej

       orientowały się w tym, co dobre i co złe;

   3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia

       sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów

         i porażek;

   4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych

       relacjach z dziećmi i dorosłymi;

   5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci

       o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

   6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa

       w zabawach i grach sportowych;

   7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym

       oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały

     dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności

       wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

   9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy

       rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich

       ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości

       i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej:

2. Organizacja opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi:

     1) organizuje opiekę i warunki rozwoju dzieciom z określonym rodzajem      

         niepełnosprawności, poprzez dostosowanie treści metod, organizacji pracy do ich      

         potrzeb i możliwości.

2) planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku  

       jest zadaniem Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, składającego się z :

         a) nauczycieli

       b) specjalistów.

  3) zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej tworzy dyrektor przedszkola

       niezwłocznie po:

         a) otrzymaniu orzeczenia lub opinii

         b) przekazaniu przez nauczyciela lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia

             dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną.

  4) Zadania członków Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej:  

a)    rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb    

     rozwojowych i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnień

b)   określanie form i sposobów udzielania dziecku pomocy psychologiczno pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania

c)      dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych i innych zajęć, stosownie do potrzeb

d)      przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem

e)      opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych

f)      opracowanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci, mających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej , w tym poradni specjalistycznej

g)     podejmowanie   działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych

h)     organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych   form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i nauczycieli

i)        podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców i nauczycieli

j)        wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci

k)      współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 3. Umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej:

       1) wyrabia poczucie przynależności narodowej,

       2) rozwija zainteresowanie pięknem i bogactwem naszego kraju,

       3) rozwija procesy poznawcze, poszerza zasób wiadomości i umiejętności w toku        

           poznawania otoczenia społecznego, przyrody i techniki,

     4) rozbudza wrażliwość estetyczną w kontakcie z otoczenie, przyrodą, sztuką,

               wyobraźnią, ekspresją twórczą dziecka,

     5) inicjuje poczucie tożsamości dziecka z wzorami i normami postępowania,

   kształtuje postawy charakteru, rozwija uczucia rodzinne i patriotyczne.

4. Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej:

   1) organizuje naukę religii na życzenie rodziców, wyrażone w najprostszej formie

         oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może

         natomiast zostać zmienione.

5. Przedszkole realizuje powyższe zadania w następujący sposób:

   1)   W ramach określonych obszarów edukacyjnych podstawy programowej wychowania

       przedszkolnego, tj.:

       a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i

       dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

         b)      kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i  

         kulturalnych.

         c)      wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

         d)      wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

         e)      wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

         w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

         f)        wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

         g)      wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

         h)      wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

         i)        wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

         j)        wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne.

         k)      wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,

         l)        budzenie zainteresowań technicznych.

         m)    pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu    

         zagrożeń.

         n)      wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

         o)      wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

         p)      kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

         r)      wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

   2) Stwarza atmosferę radości, warunki dla zabawy dzieci, zaspokaja ich potrzeby

         biologiczne i psychospołeczne.

3) Współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do

       nauki szkolnej, stwarza warunki dla wstępnej nauki szkolnej.

4) Poprzez zajęcia organizowane: z całą grupą, poprzez pracę indywidualną z dziećmi

         w oddziałach złożonych z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku lub wg potrzeb.

5) Poprzez oferty wspólnych działań jak m.in. zabawy, spacery, wycieczki,

       uroczystości - współodpowiedzialność za proces edukacyjny wszystkich uczestników

      nauczyciel- dziecko- rodzic

 

6. W swej działalności Przedszkole proponuje przyjęcie otwartości organizacyjnej, tj.:

   1) dostosowanie czasu pracy i przerw w pracy przedszkola do zgłaszanych potrzeb

w tym zakresie,

   2)      uwzględnianie postulatów rodziców w organizacji dnia,

   3)      organizowanie zajęć dodatkowych na życzenie rodziców,

   4)      umożliwienie rodzicom uczestnictwa w życiu przedszkola, m.in. zajęcia pokazowe,

   5)      zorganizowanie Dnia Otwartych Przedszkola dla dzieci mających uczęszczać

   do przedszkola,

   6)      poprzez informowanie rodziców o postępach dziecka, pomaganie rodzicom w podję-

   ciu wczesnej interwencji specjalistycznej dziecka mającego trudności

   7)      stałe dokonywanie analizy określonych sfer życia przedszkolnego,

   8)      integrację dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi rówieśnikami.

7. Do realizacji swych celów i zadań przedszkole posiada sale zajęć oraz teren    

     przedszkolny z wyposażeniem.

 

8.Warunki zapewniające bezpieczeństwo dzieciom :

   1)   Podczas pobytu w przedszkolu / na terenie przedszkola/

       a)  nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone  

     sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dziecka

b)   nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola.

c)   upoważniony przez dyrektora pracownik obsługi przedszkola powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren przedszkola o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola lub skierować tę osobę do dyrektora.

d)   nauczyciel lub inny pracownik przedszkola powinien niezwłocznie zawiadomić

     dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa        

     lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci.

       e)  w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników   przedszkola bez        

           względu   na zakres ich czynności służbowych w pierwszej   kolejności skierowane

             są na   zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

f)    w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne   zabiegi

     lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pomocy w   nagłych wypadkach

g) wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw

     nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice    

     na początku roku szkolnego (wrzesień).

h) przedszkole powinno być wyposażone w apteczkę, zaopatrzoną w dostateczną ilość środków niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy,

       i)      pomieszczenia wewnętrzne powinny być utrzymane w zupełnym porządku,

     szafy, półki, obrazy powinny być mocno przytwierdzone,

j)       teren przedszkola powinien być ogrodzony i zabezpieczony zamknięciem, aby

     dzieci nie mogły wyjść niepostrzeżenie.

k)      w wypadku, gdy dziecko pomimo to oddali się poza teren przedszkola, należy

       niezwłocznie wszcząć poszukiwania i jeżeli nie zostanie w ciągu 20-30 min.

       odnalezione, zawiadomić rodziców i najbliższy posterunek policji,

     l)      przyrządy gimnastyczne na boisku powinny być dobrze umocowane.

ł)      pozwalać dzieciom korzystać z przyrządów tylko w obecności wychowawczyni.

m)    bezwzględnie przestrzegać by dzieci nie wchodziły do kuchni, piwnicy,  

     kotłowni.

    n)     należy dążyć, by potrawy były podawane dzieciom na stoliki w wazach,    

     dzbankach, półmiskach itp. Nie podawać do stołu czajników lub garnków z  

     bardzo gorącymi płynami.

    o)      przy organizowaniu zajęć z dziećmi, w czasie których jako pomoc używane są

     ostre przedmioty, mogące być przyczyną nieszczęśliwego wypadku / nożyce,      

     grabie, łopatki itp. / , oraz w czasie spacerów , wycieczek – należy zwracać  

     uwagę   szczególnie na karność i dyscyplinę wśród dzieci, jako podstawowe

     elementy gwarantujące bezpieczeństwo.

 

2) Podczas zajęć poza terenem przedszkola:

a)   nie jest wskazane organizowanie wycieczek poza teren przedszkola w okresie gdy

           wychowawczyni słabo jeszcze zna dzieci,

     b)     organizując wycieczki piesze lub przy użyciu środków lokomocji należy m.in.

         przestrzegać następujących wskazań:

przed wycieczką ustalić liczę personelu i liczbę dzieci, które wezmą udział

w wycieczce / nie więcej niż 10-15 dzieci na jedną osobę personelu /,

     c)    nie odbywać wycieczek w głąb lasu lub tereny nieznane,

   d)   zorganizować opiekę nad dziećmi, które z jakichkolwiek przyczyn zostają

         w przedszkolu /wychowawczyni lub woźna /,

     e)    w czasie trwania wycieczki – przed wyruszeniem w drogę powrotną i po powrocie

         do przedszkola – kilkakrotnie sprawdzić czy wszystkie dzieci są obecne,

     f)   w czasie dalszej wycieczki, wychowawczyni powinna mieć ze sobą środki

         niezbędne dla udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

     g)      przy przechodzeniu przez ulicę, drogę – trzeba przestrzegać obowiązujących

         prawideł ruchu i stosować jak najdalej idącą ostrożność.

         Należy poprzez odpowiednie zabawy i zajęcia zapoznać dzieci z podstawowymi

         przepisami dotyczącymi ruchu na drogach,

h)      wycieczki nad stawy i sadzawki można przeprowadzać tylko ze starszymi dziećmi

       / 6-7 lat /, po uprzednim zbadaniu miejsca wycieczki przez wychowawczynię

       i wybraniu przez nią dogodnej dla dzieci części brzegu,

i)  dzieci mogą  kąpać się tylko w płytkich strumieniach i rzekach i to w miejscach

         sprawdzonych. Przy kąpieli grupy złożonej z 25-30 dzieci powinny być obecne nie

         mniej niż dwie osoby dorosłe / jedną z nich powinna być bezwzględnie    

         wychowawczyni/.Kąpać równocześnie można 3-5 dzieci; reszta pozostaje tymczasem  

         na brzegu,

j)   saneczkowanie można urządzać na zabezpieczonym przed pojazdami terenie

         równym lub o łagodnym spadku; w żadnym wypadku nie pozwolić dzieciom na  

         jeżdżenie sankami po ulicy lub spadzistym terenie, porosłym drzewami,

k)   w razie nieszczęśliwego wypadku dyrektor przedszkola / w razie jego

           nieobecności/zastępująca ją osoba, winna natychmiast po udzieleniu pierwszej

         pomocy i wezwaniu lekarza, zawiadomić rodziców, organ prowadzący i policję.

3)    Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

a)      nauczyciel przedszkola obowiązany jest otoczyć dzieci opieką od chwili przejęcia

     dziecka od osoby przyprowadzającej je do przedszkola i wejścia dziecka do sali

     przedszkolnej, zgodnie z przyjętym rozkładem dnia.

b)      w czasie pobytu w przedszkolu za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny

       jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału.

c)      dzieci powinny być pod stałą opieką nauczycieli z tym, że dopuszczalne jest w

     przypadku istotnej potrzeby krótkotrwałe pozostawienie dzieci pod opieką

     pracownika administracyjno-obsługowego zatrudnionego w przedszkolu.

d)      personel administracyjno-obsługowy zatrudniony w przedszkolu, jest odpowiedzial-

     ny w swoim zakresie działania za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci

     przebywających pod opieką przedszkola.

e)      do odbioru dziecka z przedszkola może być upoważniona jedynie osoba zapewniająca

     mu pełne bezpieczeństwo, tj. rodzic, prawny opiekun lub osoba upoważniona przez

     rodziców, która od momentu odebrania dziecka przejmuje odpowiedzialność prawną    

     za jego bezpieczeństwo.

f)        w przypadku gdy dziecko jest odbierane przez osobę niepełnoletnią, można na to

     zezwolić po uzyskaniu pisemnego upoważnienia rodziców.

g)      dzieci dojeżdżające są odprowadzane do autobusu przez woźną lub inną wyznaczoną

osobę.

 

§3

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

1.Organami przedszkola są:

1) Dyrektor Przedszkola

 2) Rada Pedagogiczna

3) Rada Rodziców

 

2. Kompetencje dyrektora przedszkola:

1)      kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki oraz

     reprezentowanie jej na zewnątrz,

     2)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego, opracowanie na każdy rok szkolny planu

     nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie    

     Rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

     3)     sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego                                                                                                 

           rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

4)      realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji

     stanowiących,

     5)      dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym

     przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe

     wykorzystanie, a także organizować administracyjną, finansową i gospodarczą

   obsługę placówki,

   6)     wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

   7)     dopuszczanie do użytku programów wychowania przedszkolnego,

     8)     dyrektor przedszkola odpowiedzialny jest – z chwilą objęcia pracy w placówce

     za stan sanitarny przedszkola oraz za zapewnienie dzieciom opieki gwarantującej

     bezpieczeństwo.

     9)   dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce

     nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

   10) dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

     a)   zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki,

     b)   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym

         pracownikom placówki,

     c)    występuje z wnioskiem – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach

            odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

11)   dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą

            Rodziców, Radą Pedagogiczną i rodzicami.

3. Kompetencje Rady Pedagogicznej :

   1)      opiniowanie i zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

   2)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

     w przedszkolu,                       

   3)      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.

   4)   Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

   a)      organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

          b)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych

          wyróżnień,

         c)      projekt planu finansowego placówki,

   d)      propozycję dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych

               zajęć i innych prac,

   5)   Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola lub jego zmian

       i uchwala go,

6)   może występować z wnioskiem do organu prowadzącego placówkę o odwołanie

       z funkcji dyrektora, lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji

       kierowniczej w placówce, a także wyraża i przekazuje organowi prowadzącemu

       placówkę opinię na temat pracy dyrektora przedszkola.

4. Kompetencje Rady Rodziców:

    1)   w przedszkolu działa Rada Rodziców , która stanowi społeczną reprezentację      

rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola i zostaje wybrana na  

   ogólnym zebraniu rodziców.

  2)  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny

ze statutem przedszkola.

 3)  w skład Rady Rodziców wchodzi dwoje przedstawicieli z poszczególnych grup  

wiekowych dzieci wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego

oddziału.

4)   w wyborach, których mowa w ust. 1.3.1.2 , jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.  

  5)   wybory   przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku

szkolnym.

6)  w celu wspierania działalności statutowej placówki Rada Rodziców może gromadzić

fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł,

 7)  zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców –

       stanowiący załącznik do statutu przedszkola.

5. Zasady współdziałania organów przedszkola :

      1) każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny.

     Plany działania powinny być uchwalane nie później niż do końca września.

       Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich

       powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi przedszkola .

  1. 2)każdy organ przedszkola po analizie planów działania pozostałych organów, moż

     włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola, proponując

       swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie nie naruszając kompetencji organu

       uprawnionego.

3) organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania

       przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

4) dyrektor przedszkola zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania

       każdemu organowi przedszkola „ sieci kompetencyjnej organów kierujących

       przedszkolem” opracowanej na podstawie ustaw oświatowych i niniejszego statutu.

6. Rozwiązywanie sporów między organami przedszkola:

   1) spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga komisja statutowa,

       w skład której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu.

         Organy kolegialne wybierają swojego przedstawiciela do Komisji.

         Dyrektor wyznacza swego przedstawiciela – dowolnego nauczyciela.

   2) komisja powoływana jest co roku.

   3)   komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego na roczną kadencję.

   4) komisja statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą

         większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków.

        Rozstrzygnięcia jej są ostateczne.

5) sprawy pod obrady Komisji wnoszone są w formie pisemnej.

6) organ, którego winę komisja ustaliła, musi naprawić skutki swego działania w ciągu

       3 miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez komisję.

                                              

§ 4

Organizację przedszkola uwzględnia par. 5 – 7

 

1.     W przedszkolu mogą być organizowane na życzenia rodziców zajęcia dodatkowe.

2.     Oferta zajęć dodatkowych powinna w sposób szczególny uwzględniać wiek dzieci

     i ich możliwość.

3.    Zajęcia dodatkowe odbywają się poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy

       programowej wychowania przedszkolnego.

4.    Prowadzenie nauki religii, zajęć rewalidacyjnych oraz nauczanie języków obcych

       wymaga przygotowania specjalistycznego.

§5

1.    Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w

       zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

       Zasady doboru mogą być rozszerzone wg potrzeb.

2.    Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3.    W przypadku uruchomienia oddziału integracyjnego liczba dzieci powinna wynosić

       od 15-20, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.

§6

1.   Zgodnie z podstawą programową celem wychowania przedszkolnego jest   wspomaganie

       i ukierunkowanie rozwoju dziecka adekwatnie do jego wrodzonego potencjału

       możliwości rozwojowych w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i

       przyrodniczym.          

2.      Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu

       wychowania przedszkolnego, a na zajęciach organizowanych dodatkowo na podstawie

       programu autorskiego zatwierdzonego w trybie przewidzianym przepisami prawa.

3. Realizowany w przedszkolu program lub programy wychowania przedszkolnego,

       zawierający treści podstawy programowej dopuszcza do użytku w przedszkolu

     dyrektor przedszkola.  

4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności:

-         zajęć umuzykalniających,

-         nauki języka obcego,

-         nauki religii,

-         zajęć rewalidacyjnych,

     powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

                 1/ z dziećmi w wieku 3 – 4 lat                               około 15 minut,

                 2/ z dziećmi w wieku 5 – 6 lat                               około 30 minut.

6. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§7

 

1.      Przedszkole jest wielo oddziałowe.

2.      W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż

       6 oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ

       prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego

       nadzoru nad tymi oddziałami.

                                                                        § 8

 

 

 

1.    Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku

     szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora.

       Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

2. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola do dnia

       30 kwietnia każdego roku i przedstawia do zatwierdzenia przez organ prowadzący.

3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności

       1)      czas pracy poszczególnych oddziałów,

     2)      liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska

             kierownicze,

       3)      ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ

             prowadzący przedszkola.

       4) podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli

             ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli

             przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub

             egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli

             wniosków o podjęcie tych postępowań.  

 

 

§ 9

 

 

1.  Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez

     dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad

     ochrony zdrowia i higieny, zasady określonej w pkt. 5 ust. 3 oraz oczekiwań

     rodziców/ prawnych opiekunów/.

2.   Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel /nauczyciele/, któremu powierzono

       opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia,

       z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§10

1.    Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych

       przez organ prowadzący, zgodnie z ust. 2 pkt. 2.

 

2. Organizacja pracy przedszkola:

 1) dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek

       dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej na dany rok szkolny, w tym czas

       przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie  

       krótszy niż 5 godzin dziennie.

   2) przedszkole jest placówką nie feryjną.

   3) terminy przerw w pracy przedszkola ustalone są przez organ prowadzący na

       wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej.

   4) terminy przerw dla dzieci przypadają w okresie ferii letnich, zimowych oraz

         zimowej i wiosennej przerwy świątecznej.

   5) w przypadku zbyt małej liczby dzieci /poniżej 10 wychowanków/ przedszkole

       nie organizuje dyżurów w czasie ferii i przerw świątecznych.

                                              

3. Zasady odpłatności:

   1)  wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ustala dyrektor przedszkola

       w porozumieniu z organem prowadzącym,

   2)  zasady odpłatności za świadczenia przedszkola realizowane w czasie

       przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczone na realizację podstawy programowej  

       ustala Rada   Gminy.

3)  zasady odpłatności za świadczenia przedszkola realizowane w czasie przekraczającym 5  

     godzin   dziennie przeznaczone na realizację podstawy programowej   ustala Rada

       Gminy.

4)   koszty wyżywienia ustala dyrektor przedszkola i intendent, uwzględniając obowiązu-

jące normy żywieniowe oraz aktualne ceny,

   5)   rodzice będący w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się za pośrednictwem

dyrektora przedszkola, o dofinansowanie wyżywienia dziecka przez Ośrodek Pomocy

Społecznej. 

   6)    za każdy dzień nieobecności dziecka, rodzice otrzymują zwrot pieniędzy za

wyżywienie.

7)    w przypadku miesięcznej nieobecności dziecka, rodzice nie wnoszą opłaty za

świadczenia udzielane przez przedszkole.

8)   dyrektor przedszkola, w razie zalegania przez rodziców z uiszczeniem odpłatności

   za wyżywienie, po bezskutecznym upomnieniu, kieruje zobowiązanie do ściągnięcia

   przymusowego w trybie egzekucji administracyjnej, na zasadach określonych

   w odrębnych przepisach.

9)  personel przedszkola odpłatność za wyżywienie wnosi w wysokości aktualnych

         kosztów surowca zużytego do przyrządzania posiłków.

                                               § 11

 

 

                                    Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

 

1. Zadania nauczyciela przedszkola

   1)     odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci:

         a) dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje

             im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym  

           planem zajęć.
         b) dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod

           opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
         c) nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej  

             dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem

               fizycznym, jak i psychicznym.
       d)   każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć,

             szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
       e) nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki,

             informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
       f) nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym

             czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.
     g) obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w

             sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję oraz rodziców o

           zaistniałym   wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach

             np. temperatura
       h) obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p.poż,

             przepisów ruchu drogowego.

  
2)    tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci , ich zdolności i zainteresowań,

   3)     prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej i odpowiedzialność za jej jakość,

4)     współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-

       -pedagogiczną, zdrowotną i inną,

5)     prowadzenie dokumentacji i dzienników zajęć, plany miesięczne, dokumentację

         dotyczącą obserwacji dzieci.

   6)    przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie    

       pierwszej szkoły podstawowej

7) przeprowadzanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym

       możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy

       gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. (diagnoza przedszkolna)    

8) przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o

         gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej - dla dzieci 5 letnich

                                                                                                         - dla dzieci 6 letnich

                                                                                                                      

9) nauczyciel wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału zgodnie z

      odrębnymi przepisami.

  1. 10)nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej

     metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej a także ze strony

wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

11) nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z    

       ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w  

       ustawie z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks Karny ( Dz.U.Nr88, poz.553, z późn. zm.)

12)    do zadań logopedy należy w szczególności:

   a)      przeprowadzanie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;

   b)      diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie                                                  

         pomocy logopedycznej;

   c)      prowadzenie terapii logopedycznej dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości    

         w rozwoju mowy;

 

   2.      Zadania innych pracowników przedszkola

     1)    Intendentka :

     a)      zaopatrzenia przedszkola w żywność i sprzęt,

           b)      nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych

                 dzieciom i personelowi wg obowiązujących przepisów i norm,

         c)      codzienne sporządzanie prób żywieniowych i prawidłowe ich przechowywanie,

        sporządzanie jadłospisów,

       d)      prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi

         przepisami,

       e)      utrzymanie w idealnej czystości magazynu oraz sprzętu chłodniczego,

   f)   uczestniczenie w zebraniach rodziców, naradach roboczych i w razie potrzeby w  

         posiedzeniach rady pedagogicznej,

        g)     wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z

         organizacji pracy w placówce.

2) Kucharka:

   a)      przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków punktualnie,

         b)      przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach

       żywieniowych oraz dbałość o racjonalne ich zużycie,

      c)      prowadzenie magazynu podręcznego,

        d)    utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego oraz dbałość

       czystość pomieszczeń kuchennych i zaplecza,

       e)     udział w ustalaniu jadłospisów.

3) Woźna oddziałowa:

a)  utrzymanie w czystości powierzonych sal zajęć, korytarzy, szatni i łazienek oraz

     wyznaczonych dodatkowo pomieszczeń przedszkolnych,

       b)   okresowe czyszczenie okien w wyznaczonych pomieszczeniach,

c)    rozkładanie posiłków dzieciom,

     d)    zmywanie naczyń po śniadaniu,

e)   pomoc w porządkowaniu sal po zajęciach technicznych,

       f)    pomoc nauczycielce w rozbieraniu i ubieraniu leżakujących dzieci,

g)    pranie firan, ręczników oraz serwetek i obrusów,

     h)   utrzymywanie w czystości sprzętu i zabawek,

i)   wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola dla dobrego

i sprawnego funkcjonowania placówki.

4 ) Woźny – palacz:

a)      dbałość o stan urządzeń technicznych w przedszkolu,

  b)      dokonywanie bieżących napraw sprzętu i urządzeń w przedszkolu,

     c)      dbałość o czystość terenu przedszkolnego, piwnic, strychów,

    d)      dbałość o utrzymanie odpowiedniej temperatury w przedszkolu,

    e)      utrzymanie w stanie używalności urządzeń grzewczych,

     f)        wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z

             organizacji pracy w przedszkolu.

§ 12

 

 

1.      W przedszkolu liczba oddziałów nie przekracza 6.

2.       Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko                                                                                

         wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w ust. 1 a także za zgodą organu

       prowadzącego może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

           

§ 13

 

 

1.       Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece

         1) jednemu lub dwom nauczycielom;

         2) dwóch lub trzech nauczycieli dla oddziałów, w których są zorganizowane zajęcia

           dodatkowe.

2.   Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej      

       wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres

       uczęszczania dzieci do przedszkola.

                                                                       §14

 

 

1.       Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne.

2.       Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia  

         poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju

         psychofizycznego i stanu zdrowia.

§15

1.   Nauczyciel współdziała z rodzicami /prawnymi opiekunami / w sprawach wychowania i

     nauczania dzieci.

     Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców /prawnych opiekunów / do:

     1)    znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania

            przedszkolnego realizowanego w oddziale, o których informowani są na zebraniach

            ogólnych i tablicy ogłoszeń,

   2)      uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez

rozmowy indywidualne, udział w uroczystościach, zajęciach pokazowych,

2.    Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną, jest

      odpowiedzialny za jej jakość.

      1)    nauczyciel opracowuje tygodniowe plany pracy z dziećmi na podstawie  

           wybranego programu wychowania przedszkolnego,

3.      Nauczyciel ma obowiązek prowadzenia obserwacji pedagogicznych, mających na

       celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i ich udokumentowanie.

4.    Nauczyciel współpracuje z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej

       i pracownikami służby zdrowia:

      1)     pedagogizacja rodziców przynajmniej raz w roku,

       2)      kierowanie dzieci na badania deficytów rozwojowych i dojrzałości szkolnej,

       3)      kontakty indywidualne pracowników poradni z nauczycielami,

       4)    uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez poradnie,

      5)  udział pracowników poradni w posiedzeniach rady pedagogicznej i rodzicami w celu

          uzyskania porady,

     6)    pogadanki z zakresu higieny zdrowotnej prowadzone przez higienistkę lub lekarza,

     7)    wycieczki do Ośrodka Zdrowia,

     8)    przeglądy czystości.

6.    Nauczyciel co najmniej dwa razy w roku organizuje zebranie z rodzicami, informując

    ich o pracy wychowawczej, wynikach realizowanych zadań dydaktycznych oraz

     w celu dyskusji na tematy wychowawcze.

7.    Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór

     pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.

     W przypadku opinii negatywnej należy przekazać ją z zachowaniem drogi służbowej.

§16

 

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 – 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 4..

     1) do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 5 i 6 letnie

         odbywające roczne przygotowanie przedszkolne .

   2) w następnej kolejności przyjmowane są dzieci matek lub ojców samotnie

         wychowujących, matek lub ojców-wobec których orzeczono znaczny lub

       umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz

       niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także

       dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.    

   3) osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na

       warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.    

2. Dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka –

     w szczególnie uzasadnionych przypadkach, które ukończyło 2,5 roku.

Szczególnie uzasadnione przypadki to:

     1)   wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

     2)   podjęcie pracy zawodowej przez rodziców;

     3)  sytuacja samotnej matki;

     4)   wolne miejsce w grupie.

3.  Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w

     przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

4.  Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać

     do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym kalendarzowym,

     w którym kończy 10 lat.  

5.   Szczegółowe kryteria przyjęć dzieci z uwzględnieniem przepisów w sprawie

     warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych:

     1) rekrutacje dzieci prowadzi się co roku wg następującego harmonogramu:

         a)      - od 01.-30 marca wydawanie i przyjmowanie „kart zgłoszeń dziecka”,

         b)      - od 01.-15 kwietnia kwalifikowanie dzieci przez komisję społeczną,

         c)      - od 16 –30 kwietnia wywieszanie imiennych list dzieci przyjętych, oraz

               informacje dla rodziców dzieci nie przyjętych do kogo i w jakim terminie mogą

             składać podanie o ponowne rozpatrzenie sprawy.

   2) jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc –

         przyjęć dokonuje dyrektor na podstawie złożonych przez rodziców kart zgłoszeń.

   3) w przypadku zgłoszenia ilości dzieci przekraczającej ilość miejsc w przedszkolu

         o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Komisja Kwalifikacyjna, w skład której

         wchodzą:

a)   dyrektor przedszkola;

b)    przedstawiciele rady rodziców;

c)     przedstawiciel organu prowadzącego placówkę.

4) komisja kwalifikacyjna może ustalić listę dzieci oczekujących na zwalniane w ciągu

       roku szkolnego miejsca.

 5) dyrektor przedszkola powinien poinformować rodziców dzieci nie przyjętych

       o możliwościach oczekiwania na miejsce w przedszkolu, w którym złożona była karta.

6) rodzice dzieci nie przyjętych do przedszkola, mogą złożyć skargi do Komisji

     Odwoławczej.

6.  Przedszkole zapewnia dziecku prawo do:  

   1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego zgodnie z zasadami

       higieny umysłowej, czyli zaspokojenia elementarnych potrzeb psychicznych

       i fizycznych, korzystny klimat psychiczny uwzględniający właściwości

       i wymagania tego okresu rozwojowego,

     2)      poczucie pewnego bezpieczeństwa,

     3)      właściwe miejsce i pozycja,

     4)      rozumna miłość do dziecka, serdeczny, życzliwy i przyjemny stosunek

     otoczenia,

     5)      serdeczna, troskliwa opieka wychowawcza,

     6)      więź uczuciowa z najbliższym kręgiem ludzi w rodzinie, środowisku

     i przedszkolu.

     7)      higieny dnia codziennego uregulowanego trybu życia dziecka przedszkolnego:

         a)      zajęcia,

   b)      wypoczynek,

   c)      zabawy,

   d)      wychowanie fizyczne,

   e)      pobyt na świeżym powietrzu,

   f)        racjonalne żywienie,

   g)      higiena osobista,

   h)      nawyki kulturalne.

   8)      ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej

/ zbyt silnymi bodźcami, przeżyciami, wzruszeniami / oraz ochrony

i poszanowania jego godności osobistej.

     9)      życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym

   10)   swobody wyrażania myśli, w szczególności dotyczących organizowania życia

           przedszkolnego i równego traktowania wszystkich dzieci

7. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest :

1)      współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania.

     2)      .podporządkowanie się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia  

             społecznego.

3)      szanowanie wytworów innych dzieci.

     4)      szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.

5)      uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.

     6)      przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.

7)      kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych.

     8)      zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów                                                                                                

           i wycieczek

9)      przestrzeganie zasad higieny osobistej.

     10)  przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawa, miłość, piękno.

8. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć

     decyzję o   skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w

     następujących przypadkach:

1)   nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania Przedszkola o

           przyczynie tej nieobecności.

2)  nie wniesienia płatności za przedszkole trwającej dłużej niż dwa miesiące.

3)   systematycznego nie opłacania w ustalonym terminie lub zalegania rodziców (bez

     podania przyczyny) z opłatami za usługi przedszkolne.

4)  ukrytej choroby dziecka.

5)  nieprzystosowania się dziecka do warunków przedszkolnych: uporczywe zakłócanie

     spokoju i porządku zajęć, oddziaływanie na grupę rówieśniczą niewłaściwym

     zachowaniem.

6)    przejawów wyjątkowej agresji w stosunku do kolegów i pracowników przedszkola.

7)    regularnego spóźniania się po odbiór dziecka.

8)    nieprzestrzegania przez rodziców niniejszego statutu.

 

9. Skreślenie dziecka z przedszkola odbywa się zgodnie z procedurą:

1)      pisemne powiadomienie rodziców o zaistniałym problemie;

2)      próby rozwiązania problemu z rodzicami poprzez rozmowy    

     ( lub w formie pisemnej );

3)      zasięgnięcie opinii specjalistycznej /poradni psychologiczno pedagogicznej/.

     4)   rodzicom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w sprawie skreślenia  

           dziecka  z listy wychowanków w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

     5)   skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne

          obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.    

10.   Dziecko może być zawieszone z możliwości korzystania z przedszkola w

         przypadku:

1)      wszawicy;

2)      choroby zakaźnej lub długotrwałej choroby;

3)      sytuacji rodzinnej zmuszającej do zawieszenia.

11. O zawieszeniu w korzystaniu z przedszkola decyduje dyrektor.

 

§ 17

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej, określają odrębne przepisy.

                                                                       § 18

 

 

1. Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane w drodze uchwały Rady    

     Pedagogicznej. Dyrektora Przedszkola ( przewodniczącego rady pedagogicznej)

     upoważnia się do ogłoszenia jednolitego tekstu statutu.

 

 

 

 

 

                                                          Statut   zatwierdzony uchwałą

                                                           Rady Pedagogicznej w dniu 15 września 2011 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz U 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.)

i rozporządzenia wykonawcze do tej Ustawy.