Artykuły

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Przedszkola w Dubinie

I WSTĘP

Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, jak również przygotowanie dziecka do nauki w szkole. Ponadto przedszkole poza wychowaniem i edukacją dzieci, powinno także prowadzić działania profilaktyczne, tzn. zapewniające dzieciom zdrowie i bezpieczeństwo w każdym podejmowanym działaniu. Wiek przedszkolny traktowany jest jako niezwykle istotny okres w życiu każdego człowieka. Jest to kluczowy czas dla kształtowania się jego osobowości, nabywania różnorodnych doświadczeń i umiejętności oraz kształtowania odpowiednich nawyków.

Niniejszy program profilaktyczny przedszkola ma za zadanie uświadomić dzieci w wieku przedszkolnym o istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach pochodzących ze świata ludzi i zwierząt oraz wyposażyć je w umiejętność radzenia sobie z nimi. Celem programu jest kształtowanie pozytywnych postaw i bezpiecznych zachowań dzieci w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Ponadto realizacja programu ma wyposażyć dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

II CELE PROGRAMU

Cel główny: Wyposażenie dzieci w niezbędne wiadomości i umiejętności dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

Cele szczegółowe:

1.      Uświadomienie dzieci o istniejących w życiu zagrożeniach.

2.      Wykształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.

3.      Rozróżnianie dobra od zła.

4.      Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego postępowania

5.      Rozumienie powszechnych zakazów / nakazów w celu uniknięcia wypadku i innych.

6.      Utrwalenie ogólnych zasad, np. prawidłowego poruszania się po drodze oraz wewnątrzprzedszkolnych, np. właściwego korzystania z placu zabaw.

7.      Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i zasadach mu sprzyjających (promocja zdrowego stylu życia).

8.      Tworzenie warunków służących sprawności i aktywności fizycznej dzieci.

9.      Rozwijanie podstawowych umiejętności życiowych.

III BLOKI TEMATYCZNE PROGRAMU

1.      Bezpieczeństwo na co dzień

2.      Zdrowa żywność

3.      Dbałość o higienę

4.      Zapobieganie chorobom

5.      Ruch w życiu człowieka

6.      Agresja i przemoc

7.      Przedszkole bez nałogów

IV CHARAKTERYSTYKA BLOKÓW TEMATYCZNYCH

Nazwa bloku tematycznego

Przewidywane osiągnięcia i umiejętności. Dziecko:

 

Bezpieczeństwo na co dzień

 

-zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze

- rozróżnia podstawowe znaki drogowe

- zna numery telefonów alarmowych oraz zasady ich użycia

-wie, do kogo może zwrócić się o pomoc (np. do policjanta)

-podaje swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, wie, komu można podawać takie informacje

-wie, że nie należy bawić się zapałkami, ogniem, sprzętem gospodarstwa domowego (np. kuchenką gazową, żelazkiem itp.

-zna niebezpieczeństwa wynikające z zabaw w niedozwolonych miejscach (np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie)

- zna zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego, przyborów, narzędzi, urządzeń terenowych

- wie, że nie należy ufać obcym (otwierać im drzwi, podawać informacji o sobie i rodzinie, oddalać się z nimi, przyjmować od nich prezentów itp.)

-właściwie zachowuje się w czasie korzystania ze środków transportu

- rozumie konieczność zachowywania ciszy w miejscach publicznych

- wie, jak należy zachować się w czasie burzy, huraganu

- wie, że nie należy zbliżać się do nieznanych zwierząt- zwłaszcza psów

- zna zagrożenia wynikające ze spożywania nieznanych roślin, brudnych owoców

- wie, że nie można samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych

- samodzielnie i bezpiecznie organizuje sobie czas wolny

 

Zdrowa żywność

 - jadłospis dla dzieci powinien uwzględniać zasady zdrowego odżywiania

 - wszystkie substancje odżywcze, w tym mikroelementy i witaminy  są najlepiej przyswajalne, jeśli ich źródło jest naturalne – unikanie  sztucznie syntetyzowanych dodatków

 - nie ma produktu żywnościowego, który dostarczałby wszystkich składników pokarmowych w odpowiednich ilościach jednocześnie

- zgodnie z piramidą żywienia posiłki powinny zawierać produkty ze wszystkich grup: zbożowe, warzywa i owoce, produkty białkowe, cukry i tłuszcze

- w celu zapobiegania niedoborom wszystkie posiłki powinny być urozmaicone

- dziecko poznaje zasady zdrowego odżywiania (spożywanie dużej ilości warzyw, owoców, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów), picie kompotów, soków (ograniczanie napojów gazowanych)

- zna skutki nieprawidłowego odżywiania się

- przezwycięża niechęć do nieznanych potraw

 

Dbałość o higienę

 

- ubiera się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku

- dba o higienę poprzez:

* codzienne mycie całego ciała;

* mycie zębów po posiłkach;

* mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu;

* codzienną zmianę bielizny;

* utrzymywanie w czystości odzieży, obuwia, zwracanie uwagi na estetyczny wygląd

* dbanie o rzeczy osobiste;

*zachowanie porządku w miejscu zabawy, pracy, nauki

- dba o narządy zmysłów (dobre oświetlenie miejsca zabawy, pracy, unikanie hałasu, wietrzenie pomieszczeń)

 

Zapobieganie chorobom

 

- dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem

- zna sposoby zapobiegania chorobom

- rozumie konieczność przyjmowania lekarstw w czasie choroby

- dostrzega w swoim życiu osoby chore i cierpiące, rozumie ich potrzeby

- sygnalizuje nauczycielowi złe samopoczucie

- dostrzega rolę lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi,

- przezwycięża strach przed wizytą u lekarza

 

Ruch w życiu człowieka

 

- rozumie znaczenie aktywności ruchowej w życiu każdego człowieka

- wie o potrzebie częstego przebywania na świeżym powietrzu

- bierze aktywny udział w zajęciach ruchowych

- dba o prawidłową postawę ciała

Agresja i przemoc

- rozpoznaje i nazywa uczucia swoje i innych

- odgrywa i demonstruje wybrane uczucia (scenki sytuacyjne)

- rozróżnia dobro od zła

- potrafi utożsamić się z inną osobą (kształtowanie umiejętności empatycznych)

- uczy się być asertywne

- rozumie znaczenie słowa zgoda, kompromis

- wykazuje ostrożność i nieufność w kontakcie z osobami obcymi

- stara się być przyjazne dla otoczenia

 

Przedszkole bez nałogów

-jest świadome niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami/ nałogami

- zna niekorzystny wpływ uzależnienia na ludzki organizm

- wie, co sprzyja uzależnieniu człowieka (alkohol, papierosy, leki, Internet, telewizja)

- wie, że nie może samodzielnie przyjmować lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości)