PLAN ADAPTACYJNY PRZEDSZKOLA W DUBINIE

 

Wstęp:

Adaptacja jest to proces przystosowania się do nowego środowiska społecznego, sytuacji, warunków. Dla małego dziecka takim nowym środowiskiem jest przedszkole. Moment pójścia do przedszkola jest bardzo ważny zarówno dla dziecka jak i rodziców, opiekunów. Nie wszystkie dzieci potrafią sobie poradzić z tą sytuacja. Mały przedszkolak idzie do nowego nieznanego środowiska, w niektórych budzi to lęk, w niektórych ciekawość i radość. Udane włączenie do grupy przedszkolnej ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju małego człowieka. Jeżeli początkowy okres pobytu dziecka w przedszkolu wiąże się z przyjemnymi uczuciami i przeżyciami, wówczas jest ono pozytywnie nastawione na odbiór świata i ludzi. Jest ufne i nie reaguje lekiem, gdy poznaje cos lub kogoś nowego. Dziecko 3-4-5-letnie do tej pory otoczone troską ,miłością i uwaga rodziny ,nagle znajduje się w miejscu ,gdzie nie zna osób, przedmiotów, rytmu dnia. Poczucie bezpieczeństwa dziecka zostaje w ten sposób zachwiane. Dzieci przychodzące do przedszkola  znacznie różnią się od siebie poziomem zdolności przystosowawczych. Część dzieci adaptuje szybko i łatwo, ale są też tacy którzy mają z tym durzy problem. W pierwszych dniach września rodzice patrzą z przerażeniem na płacz swojego dziecka. Dzieci na nowe miejsce, sytuacje reagują w różny sposób np. :Płaczem, krzykiem, ucieczką, wycofaniem, pozorną adaptacją, zaburzeniem funkcjonowania/moczenie nocne, jąkanie itp./ .Pragnąc maksymalnie zmniejszyć trudności adaptacyjne warto dostatecznie wcześnie przygotować dzieci i ich rodziców. Przedszkole na kilka miesięcy przed przyjęciem małego przedszkolaka powinno rozpocząć z nim współpracę. Dzieci spokojnie zaczną więc poznawać przedszkole, sale, plac zabaw, nauczycielkę itp. To pomoże zminimalizować stres rodziców i dzieci. W lepszej adaptacji pomoże atmosfera zaufania, zrozumienia i akceptacji.

 

Założenia planu:

Założeniem programu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Plan adaptacyjny oparty na wiedzy o rozwoju dziecka, określa system wzajemnych oddziaływań pedagogicznych oraz organizacyjnych przedszkola, rodziny w celu stworzenia dzieciom lepszego startu przedszkolnego.

          Nadrzędnym celem planu adaptacyjnego:

-jest ułatwienie dzieciom startu poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w aspekcie społecznym zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

          Cele ogólne planu adaptacyjnego:

-stworzenie dzieciom odpowiednich warunków do szybkiej adaptacji w nowym środowisku społecznym jakim jest przedszkole

-nawiązanie współpracy z domem rodzinnym przedszkolaków w celu określenia wspólnych działań odnośnie adaptacji i stworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji

-zaproszenie rodziców na tzw. „Dni otwarte przedszkola”, plakat informujący o organizowanych „Dniach otwartych drzwi”

-ogłoszenie o zapisach dzieci do przedszkola

-możliwość uczestniczenia dzieci nie uczęszczających do przedszkola w różnego rodzaju uroczystościach, imprezach, itp.

-organizowanie przez przedszkole imprez środowiskowych, jak np. Spotkanie jesienne, Spotkanie z Mikołajem, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, itp.

          Cele szczegółowe planu:

-motywowanie dzieci do podejmowania działań i zachowań sprzyjających integrowaniu się z przedszkolem

-motywowanie rodziców oraz pracowników przedszkola do zapewnienia dzieciom optymalnych warunków

-motywowanie otoczenia społecznego i przedszkola do współpracy na rzecz adaptacji nowoprzyjętych przedszkolaków

Zadania adaptacyjne

Formy realizacji

Termin, czas zajęć

1.Przygotowanie i zamieszczenie na ogólnie dostępnej tablicy informacyjnej dla rodziców.

 dotyczących przedszkola, planowanych działań adaptacyjnych

 

2.Wydawanie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola.

 

3.Zapisy dzieci do przedszkola

 

4.Nawiązanie kontaktu z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola

 

 

-ogłoszenia dla rodziców

 

-działania związane a programem adaptacyjnym

 

-karta zgłoszeń dziecka

 

-prezentacja pomieszczeń przedszkola

 

-rozmowa z dyrektorem, wychowawczynią

 

-zaproszenie do Sali dziecka i rodzica/opiekuna

 

-rozmowy indywidualne

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Dni otwartych przedszkoli

 

1.Zaproszenie rodziców z dziećmi na zorganizowane spotkania i zajęcia, zabawy.

 

2.Zorganizowanie swobodnych zabaw z rówieśnikami

 

3.Udostepnienie rodzicom dzieci i dzieciom Sali w celu nawiązania kontaktów społecznych i przełamania bariery nieśmiałości.

 

4.Zabawy z udziałem rodziców i w miarę możliwości bez ich udziału.

5. Zajęcia otwarte dla dzieci nieuczęszczających do przedszkola

 

-zajęcia zorganizowane dla dzieci i rodziców

 

-udział dzieci w swobodnej zabawie

 

-zabawa zorganizowana i dowolna w kącikach zainteresowań oraz z całą grupą

 

-zabawa na placu przedszkolnym, w kącikach zainteresowań

 

-zapoznanie dziecka z nowym środowiskiem, jakim jest przedszkole

 

 

 

 

 

 

 

listopad- czerwiec

 

Pierwsze dni w przedszkolu

 

-zapoznanie dzieci z grupą rówieśników

 

-nauczycielką, personelem przedszkola

 

-rozmowy indywidualne

 

-poznanie imion dzieci, imion pracowników przedszkola

 

-artykuły dla rodziców dzieci na temat adaptacji

 

Wrzesień

Stwarzanie okazji do przyprowadzania dzieci do przedszkola

 

-udział rodziców i dzieci  w uroczystościach, imprezach, itp.

-strona internetowa

Październik i na bieżąco cały rok szkolny

Ewaluacja i zapoznanie rodziców z wynikami przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej

 

-arkusz obserwacji rozwoju dziecka

 

-rozmowa z rodzicami dzieci na temat oczekiwania rodziców wobec przedszkola

 

 

Na bieżąco cały rok szkolny